Όροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου

 

  1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.1 Δια του παρόντος, η Εταιρεία με την επωνυμία ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΠΕΤΚΑ Α.Ε. (εφεξής «η Επιχείρηση») σας ενημερώνει σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιεί επί των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους (π.χ. εργοδότης σας, σε περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε εσάς κ.α.), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής: «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία.

1.2 Πιο συγκεκριμένα, η Επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικές, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές πληροφορίες, στοιχεία εκπαίδευσης, προηγούμενα και τρέχοντα δεδομένα απασχόλησης, στοιχεία σχετικά με τη συνεργασία σας με την Επιχείρηση, επικοινωνίες σας με την Επιχείρηση, προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης των cookies που θα επιλέξετε, δεδομένα εικόνας που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης (εφόσον επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις αυτές) και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων. Ειδικά για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω της επιλογής των ανάλογων κατηγοριών cookies, παρακαλούμε δείτε κατωτέρω.

1.3 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας σας ή της συνεργασίας του εργοδότη σας με αυτή, εφόσον τέτοια συνεργασία υπάρχει, ενώ η επεξεργασία αυτή ενδέχεται να παρατείνεται και μετά τη λήξη της συνεργασίας αυτής ή και παρά τη μη ύπαρξη τέτοιας συνεργασίας, εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών ή/και τρίτων, λόγω τυχόν εφαρμοστέων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, ή ώστε η Εταιρεία να υποστηρίξει αξιώσεις ή δικαιώματά της. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης θα διατηρούνται για 15 ημέρες, εκτός εάν απεικονίζουν την τέλεση κάποιου εγκλήματος, οπότε και θα διατηρούνται για 30 ημέρες και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές.

1.4 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, να παρέχει και να λαμβάνει υπηρεσίες, να βελτιώνει και να προωθεί τις υπηρεσίες της και τη λειτουργία της ιστοσελίδας της της, να αξιολογεί τους αντισυμβαλλομένους της, να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletter) στους ενδιαφερόμενους που συγκατατίθενται ειδικά, να προστατεύει την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της και των προσώπων που κινούνται μέσα σε αυτές και να εκτελεί επιχειρηματικού χαρακτήρα επικοινωνίες.

 

  1. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

2.1 Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατεθούν στο προσωπικό της Εταιρείας όπως επίσης και σε τρίτους, όπως οι αρμόδιες αρχές, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες τεχνολογίας πληροφορικής που παρέχουν cloud services ή i-storage platforms και τράπεζες.

2.2 Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή από νομικά δεσμευτική απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής.

 

3. Τα δικαιώματά σαςΣύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία από την Επιχείρηση, (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Επιχείρηση και να τα διαβιβάσετε ή/και να ζητήσετε από την Επιχείρηση να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία, (ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την Επιχείρηση, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 6.

  1. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να:

(α) συμμορφώνεται με νομικές της υποχρεώσεις,  (β) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ή ικανοποιεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς,(γ) επιδιώκει την ικανοποίηση νόμιμων συμφερόντων της, όπως η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, η τήρηση των νομικών/συμβατικών της υποχρεώσεων, η παροχή και η λήψη υπηρεσιών, η αξιολόγηση των συνεργατών της, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της και η εκτέλεση επιχειρηματικού τύπου επικοινωνιών, ή/και(δ) στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας.Η ως άνω επεξεργασία απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί με εσάς. Επομένως, αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, η συνεργασία σας με την Επιχείρηση μπορεί να μην είναι δυνατή.

 

  1. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησής μας και χρηστών του Ιστοτόπου σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

6. ΕπικοινωνίαΜπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:

ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι.ΦΩΚΑ 70, 11142, ΑΘΗΝΑ –  21 0292 2787 – info@petka.gr

 

 

Πολιτική σχετικά με τη Χρήση Cookies

 

  1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.1 Δια του παρόντος, η Εταιρεία με την επωνυμία ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΠΕΤΚΑ Α.Ε. (εφεξής «η Επιχείρηση») σας ενημερώνει σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιεί επί των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία συλλέγονται από εσάς κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της  www.petka.gr (εφεξής: «η Ιστοσελίδα») μέσω της χρήσης cookies.

1.2  Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς και τα διατηρούμε για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους ανάλογα με την κατηγορία cookies την οποία θα επιλέξετε:

 

Είδος cookiesΠροσωπικά δεδομένα που συλλέγονταιΣκοπός επεξεργασίαςΧρόνος διατήρησης δεδομένων
ΑπαραίτηταΔε συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα cookies αυτά απαιτούνται για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
ΛειτουργιώνΤα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται αφορούν τις προτιμήσεις σας και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζετε στην Ιστοσελίδα.Τα cookies αυτά βοηθούν ώστε να βελτιώνεται η εμπειρία σας κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.1 έτος
ΔιαφήμισηςΤα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες.Τα cookies αυτά εξυπηρετούν την παρακολούθηση και βελτίωση του περιεχομένου, της απόδοσης και της απήχησης της Ιστοσελίδας.3 έτη
Google AnalyticsΤα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από την Google Analytics, και δεν διαβιβάζονται στην Επιχείρηση.Τα cookies αυτά αξιοποιούνται ώστε να προβάλλονται στους χρήστες προσωποποιημένες διαφημίσεις.3 μήνες

 

1.3 Ειδικά για τα Google analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση του ιστοτόπου μας. Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητα των επισκέψεων. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της όποιας ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc. Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω της Google Analytics, εγκαθιστώντας στον browser σας το πρόσθετο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

  1. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

2.1 Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατεθούν στο προσωπικό της Εταιρείας όπως επίσης και σε τρίτους, όπως οι αρμόδιες αρχές, λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες τεχνολογίας πληροφορικής που παρέχουν cloud services ή i-storage platforms και τράπεζες.

2.2 Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή από νομικά δεσμευτική απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρχής.

 

3. Τα δικαιώματά σαςΣύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία από την Επιχείρηση, (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην Επιχείρηση και να τα διαβιβάσετε ή/και να ζητήσετε από την Επιχείρηση να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία, (ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με την Επιχείρηση, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 6.

  1. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, στα πλαίσια των ακόλουθων νομικών βάσεων:

(α) Επειδή συγκατατεθήκατε ειδικά. Η νομική αυτή βάση εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με βάση όλες τις κατηγορίες cookies εκτός των απαραίτητων για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.(β) Ώστε η Επιχείρηση να επιδιώκει την ικανοποίηση νόμιμων συμφερόντων της, όπως η λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η νομική αυτή βάση εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με βάση τα cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

 

5. Διαχείριση των cookies 5.1 Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα σας δίνουμε τη δυνατότητα να δείτε την πλήρη λίστα των cookies που χρησιμοποιούμε και να αποφασίσετε μεμονωμένα, ανά κατηγορία ή συνολικά, για την αποδοχή των cookies. Την επιλογή σας αυτή έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. 5.2 Επιπρόσθετα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά,  είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en  Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac  Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/   6. ΕπικοινωνίαΜπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:

ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι.ΦΩΚΑ 70, 11142, ΑΘΗΝΑ –  21 0292 2787 – info@petka.gr

 

 

 

 

 

X